Vereniging Grouwster Watersport

Home » De haven » Nieuws GWS Haven

Nieuws GWS Haven

Advertenties

30-09-2016 GWS gaat door met aanleg vernieuwde haven.

Tijdens de extra algemene ledenvergadering in hotel Oostergoo stemden 69 van de aanwezige leden in met het verwezelijken van de havenplannen deze winterperiode 2016-2017, ondanks het feit dat er nog een beroep loopt bij de Raad van State. De aanwezige juriste gaf aan de kans dat de gemeente het beroep verliest, bijzonder klein is.
Aannemer Nagelhout gaat de haven bouwen. Het bedrijf uit Woudsend begint half december met de sloop en in januari met de aanleg. De haven moet voor 1 april 2017 klaar zijn.

Bestek tekenigen klik hier op tekening

 

 

27-11-2015 Uitsel uitspraak rechtbank.

De rechtbank heeft op 27 november 2015 de vereniging per brief laten weten 6 weken extra tijd te  nemen om tot een uitspraak te komen en 2 weken  om die aan ons te kunnen mede te delen.

Namens het Bestuur.

Tjeerd de Groot

 

26-10-15 Uitspraak bezwaren over 6 weken.

Het bezwaar dat was ingediend door de grondeigenaar en woonboot eigenaar tegen de verleende vergunning voor de nieuwe steigers van GWS, is op 21 oktober 2015 behandeld door de rechtbank Groningen.

In principe is het een zaak van bezwaarmaker tegen de gemeente, net zoals bij de hoorzitting bij de bezwarencommissie.De Rechter heeft tijdens deze hoorzittting alle partijen aangehoord. Vanuit het GWS bestuur waren Voorzitter Nico Postma en Hendrik Jan de Wolf hierbij aanwezig en hebben namens de GWS hun reactie omtrent de bezwaren gegeven.

Over circa 6 weken zal de rechter uitspraak doen.

Namens het Bestuur.

Tjeerd de Groot

 

06-2015  Mogelijk vertraging in uitvoering havenplannen.

 

De bestuursrechter van de rechtbank Groningen heeft te kennen gegeven dat tegen het besluit van de gemeente om een omgevingsvergunning aan de GWS te verlenen voor haar havenplannen beroep is ingediend. Het beroep is ingediend door de eigenaar van de Minne Finne. De overige bezwaarmakers hebben geen gebruik meer gemaakt van deze mogelijkheid. Het beroepschrift richt zich voornamelijk tegen de omvang van de haven, dat de vergunning op onwettelijke gronden zou zijn verleend en de inpasbaarheid en eigen belangen die spelen binnen het Waterfront.

 

Wat betekend dit nu? Hangende de behandeling van het beroepschrift is er nog geen sprake van een onherroepelijke omgevingsvergunning.  Het bestuur spreekt de hoop uit dat medio september uitspraak gedaan wordt in de zaak. Gezien de korte periode die dan nog rest om de laatste voorbereidingen te treffen, achten we de kans reëel dat voor komende winterperiode niet meer gestart kan worden met de uitvoering.  Ondanks het zeer teleurstellende bericht gaat het bestuur door met de voorbereidingen en zien we de behandeling van de rechtszaak met alle vertrouwen tegemoet.

 

Namens het bestuur

Nico Postma

 

 

04-2015  Beste leden en belangstellenden,

SnipImage

Na het besluit van de ledenvergadering in maart van dit jaar, om over te gaan tot de aanleg van de nieuwe haven, hebben bestuursleden van de Vereniging Grouwster Watersport (GWS) met bewoners, gebruikers en eigenaren van aanliggende percelen gesprekken gevoerd over de inrichting van de verenigingshaven. In deze gesprekken is het plan nader toegelicht en zijn kritiekpunten aangehoord. Daarnaast heeft het bestuur ook verschillende suggesties meegekregen ter verbetering van de plannen. Uiteindelijk heeft dit alles, samen met de punten die al naar voren waren gebracht in de ledenvergadering en het door de leden vergadering gegeven mandaat om hier indien noodzakelijk geacht op in te spelen, geleid tot een aangepast ontwerp van de haven, (zie hiervoor de bijlage).

 

Naar de mening van het bestuur zijn de belangrijkste verbeteringen van dit ontwerp ten opzichte van het eerdere ontwerp:

–           een nog betere benutting van het beschikbare water en eigendom;

–           meer mogelijkheden tot afstemming van de boxbreedten op scheepsmaten in de toekomst

–           eenvoudiger en goedkoper onderhoud, door een betere toegankelijkheid voor onderhoudsschepen;

–           meer manoeuvreerruimte voor schepen in de haven en directe omgeving;

–           een eenvoudiger en daardoor naar verwachting iets goedkopere constructie;

–           ruimtelijker en praktisch van opzet.

 

Uit de gesprekken is bovendien gebleken dat in brede kring kritiek bestaat op de omzetting van de passantenplaatsen in vaste ligplaatsen, uit zorg over belemmering van het zicht door grote, hoge schepen. Wat dit punt betreft heeft het bestuur toegezegd zich maximaal te zullen inspannen om de passantenplaatsen te handhaven, in ieder geval zolang een gezonde exploitatie van de haven dit toestaat.

 

Het bestuur realiseert zich dat met de aanpassing van de plannen niet aan alle bezwaren of suggesties gevolg is gegeven. In dat opzicht is dan meestal sprake van een afweging van verschillende belangen. Met de gevolgde aanpak en het ontwerp wat hier uit is voortgekomen heeft het bestuur getracht maximaal invulling te geven aan de belangen van haar leden van de GWS en,  voor zo ver niet strijdig hiermee, betrokkenen in de directe omgeving van de haven.

 

Ik wil u verder informeren dat op basis van bijgevoegde tekening (zie hieronder)  inmiddels de omgevingsvergunning bij de gemeente is aangevraagd. Daarnaast is een werkgroep gestart met de voorbereiding van de aanbesteding van het werk. De planning is dat we komend winterseizoen de haven gaan vernieuwen.

 

Bekijk onderstaande situatieschetsen:

 

 

Met vriendelijke groet,

 

N.R.P. Postma (voorzitter)

Advertenties
%d bloggers liken dit: